ClipAngel 1.58

ClipAngel 1.58

Tormozit – Freeware – Windows
Features
Supports clipboard formats: text, html, rtf, file, image
Captures data of supported types copied to clipboard (clips)
Captures sender window title and process name for clip
Shows source URL for HTML clip
Filter by marks 'Used (Pasted)' and 'Favorite' with keyboard shortcuts
Filter by clip type
Hot (as you type) text filter for clip list
Stores last used for paste text filters
Marking used (pasted) clips
Marking filter matches in text
Marking hyperlinks in text and Alt+click to open them
Marking END of clip text
Marking filter matches in list
Allows to paste clip as original or plain text selected or all
Repeated external copy of any previous clip raises it to top of list
Settings 'Max clip size KB' and 'History depth number'
Setting 'Hotkey to open window with reset'
Multilanguage UI (Russian, English)
Searching back and forward filter text in text
Ability to delete and move clips in list
Text filter and clip list share key presses, no need to change focus
History is stored encrypted on disk
Setting 'Hotkey to incremental paste'
Switch 'word wrap'
Switch 'move just pasted clip to top'
Switch 'show column with short visible size of clip'
Command 'Edit clip title'
Edit clip text mode
Commands 'Mark/Unmark favorite' for clips
Support for format 'Clipboard Viewer Ignore' to respect password copy privacy
Auto and manual check for new version and one click update
Portable mode
Auto position window on open near text input
Switch 'Always on top' for window
Command to open clip as file
Command to simulate char input (for windows isolated from clipboard)
Support for sending paste and input to elevated windows
and more

Tổng quan

ClipAngel là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Tormozit.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ClipAngel là 1.58 , phát hành vào ngày 16/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/06/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 1.58 , được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

ClipAngel đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

ClipAngel Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ClipAngel!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có ClipAngel cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản